Home / Tag Archives: vô vi

Tag Archives: vô vi

Đạo Trading – Phần 2: “Một nghề đặc biệt” – Vô Vi (tiếp theo)

Ở phần trên, tôi đã nêu ra khá nhiều nghịch lý trong nghề trading để thấy rằng tính logic có thể là chướng ngại lớn cho những ai luôn áp dụng lối suy luận thông thường vào công việc này. Một định kiến khác cho rằng nghề trading là dành cho giới trí thức, tầng lớp có thói quen ưa tư duy, lý giải mọi vấn đề. Khả năng tư duy có quyết định sư thành công trong nghề này không? Tôi xin dài dòng một chút qua phát biểu nổi tiếng của triết gia René Descartes “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại” (I think, therefore, I am).

Read More »